Red. broj
Vrsta usluge
Cena (evro)
1.
Osnivanje DOO U cijenu su uključeni: 

- Odluka o osnivanju

- Statut
- Potvrda o registraciji od CRPS
- Matični broj
- PIB broj
- PDV broj
- Carinski broj
- Račun kob banke
- Pečat I štambilj
300 € ≤
(u zavisnosti od zahteva klijenata, pravne forme itd.)
2.
Osnivanje AD 
2.000 € ≤
3.
Promjena pravne forme
200 € ≤
4.
Obezbeđivanje adrese za privremenu registarciju preduzeća
po dogovoru
5.
Pomoć za registraciju firme u Poreskoj upravi - izrada izjava
- popunjavanje obrazaca
- pomoć pri sastavljanju ugovora za PU
- pomoć pri otvaranju firminog računa u      banci itd
50 €
6.
Registracija preduzetnika kod CRPS
≤ 100 €
7.
Osnivanje udruženja/nevladinih organizacija
250 € ≤
(u zavisnosti od zahteva klijenata)
8.
Izrada pečata firme
20 €