Koliko iznose minimalni troškovi firme?


A/ Minimalni troškovi firme koja ne posluje: 
  • Doprinosi na platu direktora, koji iznose na minimalnu platu oko 120€ mjesečno, 
  • Naknada knjigovodstvenom servisu, da obračunava samo platu za izvršnog direktora  i da preda godišnji završni račun, za firmu koje ne posluje, iznosi oko 40€ mjesečno, što za jednu godinu iznosi oko 500€. 
  Znači, minimalni troškovi firme koja ne radi iznose oko 160€ mjesečno, ili za jednu godinu 1.440,00€ + 500,00€ = 1.940,00€. Ovakva firma ima aktivan račun, ispunjava zakonske uslove i ne može biti brisana iz registra zbog neaktivnosti. Firma ne plaća PDV niti ima bilo kakve druge troškove.

  B/ Minimalni troškovi firme koja posluje su: 
  • Doprinosi na platu direktora, koji  na minimalnu platu oko 120€ mjesečno, a može se obračunavati plata u većem iznosu i u tom slučaju doprinosi su srazmjerno veći.
  • Naknada knjigovodstvenom servisu, koji će da vodi kompletno knjigovodstvo iznosi od 100€ i više, zavisno od obima posla.
  • Plaća PDV koji iznosi 19% od izvršenog prometa proizvoda ili usluga.
  C/ Firma koja nakon registracije nije plaćala doprinose za izvršnosg direktora, nije predavala godišnji obračun...


  Ima mnogo preduzeća, kojima od dana registracije preko računa nije prošao ni jedan euro i koja nije obračunavala  i plaćala doprinose za direktora. Koliko  može da traje takav status i šta raditi sa takvom firmom, ako vlasnik izgubi sve ambicije da pokrene posao? Ili, ako , nakon  nekoliko mjeseci posle registracijie,vlasnik želi da otpočne sa svojim  biznisom. Ovakav status može da traje godinama.

  To stanje može da traje mjesecima i godinama. Status firme u registru je  aktivan,  iako ništa ne radi. Jedino se država sjeti povremeno,  nakon nekoliko godina, da sprovede postupak preregistracije preduzeća, nakon čega se takve firme brišu i uspostavlja se, koliko-toliko, realno stanje, bar za neki period.


  Kakav je status direktora za taj period? Ne prima platu, ne obracunava mu se radni staž, ne može imati zdravstveno osiguranje, ne može se zaposliti u drugoj firmi, dok se ne razriješi direktorstva. Ovakvih slučajeva je bilo mnogo, posebno u situacijama, kada su strani vlasnici, imenovali za direktore domaće državljane i kasnije napuštali firmu. 
  Po pravilu, neko bi trebao da pokrene postupak stečaja firmeTo može da uradi vlasnik firme , država-kojoj se duguju doprinosi na platu ili izvršni director, kome se duguje neto plata. Niko od njih nije zainteresovan da to uradi. Vlasnik nema para ili  nije zaiteresovan da to uradi. Država nije zainteresovana, jer nema od čega da naplati doprinose. Direktor je  najviše zainteresovan, ali bi on trebao, da plati sudske troškove da bi pokrenuo postupak stečaja, samo radi toga, da sebe oslobodi direktorstva, znajući, da se ne može ni od čega naplatiti, ali, najčešće,  nema para da to uradi.
  Morate znati sledeće:
  Preduzeće je dužno, od dana registracije, da svakog mjeseca obračuna platu direktora u bruto iznosu, bez obzira da li ima sredstava da mu tu platu isplati.  Ako je trenutno minimalna plata oko 250€ (taj iznos se usklađuje), doprinos na platu iznosi oko 120€ mjesečno.

  Ako vlasnik želi, da posle nekog vremena aktivira firmu.
   Kakve su njegove  obaveze?
  Firma koja nije poslovala , niti je plaćala doprinose na platu direktora, može da se pokrene, tako što će  
  platiti državi doprinose na platu direktora, od dana registracije. I naravno, potrebno je da plate i nekog knjigovodju da im obračuna doprinose za protekli period. Takođe, da preda godišnji bilans stanja i uspjeha  Poreskoj upravi. Znači, troškovi bi u tom slučaju bili, doprinosi na platu direktora i knjigovodji za obračun prethodnog perioda.


  Znači, troškovi  aktiviranja firme su zaista mali, pod uslovom da nađete neko računovodstvo, koje će vam povolljno obračunati prethodni period. 
  Preduzeće u mirovanju?
  Preduzeće ne može biti u "mirovanju" i u zakonu ne postoji taj pojam.  Nema preduzeća u mirovanju. Takva situaciji postiji u zemljaam u okruženju, kada firma može da bude u stanju mirovanja i nije dužna da plaća doprinose na paltu direktora,kao štoje to sluučaj u Crnoj Gori.
  U periodu „mirovanja“ privredno društvo ne plaća porez, ali obaveza plaćanja doprinosa ostaje.

  Preduzetnik može staviti svoju radnju u mirovanje, npr. ako obavlja samo

  sezonske poslove, za vrijeme bolesti ili nekog drugog razloga. Preduzetnik je obavezan odjavu i prijavu početka rada da prijavi nadležnom organu. 
  Znači firma NE, preduzetnik DA.

  Ali ja već imam preduzeće u mirovanju!
  Bilo je nekoliko slučajeva, kada su dolazili vlasnici, ubijeđeni  da im je firma u mirovanju. Neki nijesu radili ništa, neki jesu.

  Iako ne rade i nema prometa na računu, firme imaju  obavezu da predaju godišnji završni račun, i to sa nulom. Ako ne  predaju godišnji završni račun, izloženi su riziku da plate kaznu. Zato je neophodno da predaju bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu    i naravno, da se plati neki knjigovodja da sve to uradi.


  Šta je sa PDV-om kada firma ne posluje?
  Naravno, ako firma ne radi, ne plaća PDV jer nema prometa na računu. Ipak ima  obavezu,  da podnose mjesečnu prijava za PDV do 15-tog u mjesecu, sa nulom.